KZR ePOS

KZRePOS

KZR ePOS

Moduł KZR ePOS dotyczy podmiotów,
które wdrożyły wymagania
w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze funkcje modułu KZR ePOS:

• Generowanie poświadczeń o równoważności POS w kontekście: Przekazujący i Przejmujący,

• Tworzenie listy poświadczeń o równoważności POS.

Moduł ten jest jedynym takim produktem dostępnym na rynku!

Testuj za darmo przez 14 dni !

Moduł KZR ePOS jest dedykowany podmiotom, które wdrożyły wymagania DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – (Dyrektywy RED II), uzyskując certyfikat KZR.

W kraju głównym, wdrażanym systemem potwierdzającym spełnienie KZR dla odpadów i pozostałości dla biomasy zawartej w odpadach, jest System KZR INiG. Podmioty posiadające certyfikat KZR INiG mają obowiązek raportowania co kwartał ilości zrównoważonej – certyfikowanej biomasy. W przypadku łańcucha dostaw odpadów, które nie nadają się do recyklingu i są wykorzystywane jako paliwo, certyfikacji podlegają podmioty posiadające na kartach KPO status przekazującego i przejmującego odpady. Raportowaniu podlegają ilości biomasy określone na poświadczeniach o równoważności POS, do których przygotowania  wykorzystywane są dane z kart KPO.

Najważniejsze funkcje modułu KZR ePOS w eBDO.pl:

  1. Tworzenie pojedynczego dokumentu w postaci poświadczenia POS dla wybranego Miejsca Prowadzenia Działalności, na podstawie danych zawartych na kartach KPO ze statusem zrealizowane przejęcie /potwierdzony transport, importowanych z Rejestru BDO, dla kontekstu pracy:
    Przekazujący i Przejmujący.
  2. Z wykorzystaniem funkcji „Generatora poświadczeń POS”, automatyczne tworzenie wielu dokumentów POS wraz z załącznikami, dla wybranych Miejsc Prowadzenia Działalności danego Podmiotu, na podstawie danych zawartych na kartach KPO ze statusem zrealizowane przejęcie /potwierdzony transport, importowanych z Rejestru BDO, dla kontekstu pracy: Przekazujący i Przejmujący.
  3. Przy tworzeniu dokumentów POS, korzystamy z rozwijanych list danych, które są wprowadzone wcześniej dla danego Podmiotu w ramach aplikacji „eBDO.pl” lub są importowane automatycznie z BDO.
  4. Automatyczne tworzenie listy wszystkich poświadczeń POS wygenerowanych dla danego podmiotu, w danym roku kalendarzowym. Lista zestawiona jest w postaci tabeli, która zawiera podstawowe dane każdego poświadczenia. Tabela utworzonych dokumentów POS uzupełniana jest systematycznie, po wystawieniu kolejnego poświadczenia.
  5. Dokument POS jest na bieżąco aktualizowany na podstawie wymagań formalno – prawnych wynikających z funkcjonowania Systemu KZR
    oraz zaleceń z corocznych audytów przeprowadzanych w przedsiębiorstwach.
Przewiń do góry