Regulamin

Regulamin sygn. R/ITO/02/2021 obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
W “SYSTEMIE ITO”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki techniczne korzystania z Systemu ITO.

 

1.2 Usługa jest świadczona przez ITO Sp. z o.o. z siedzibą w Działoszynie, ul. Parkowa 7, 98-355 Działoszyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000860191, REGON: 387054378, NIP: 5080096340.

 

1.3 Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Systemu ITO zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 

1.4 Świadczenie usług w Systemie ITO jest świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców i odbywa się na podstawie Umowy, zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, przygotowanej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

1.5 Prawa autorskie związane z Systemem ITO podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

 

1.6 Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

 

1.7 Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 roku do odwołania.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia, opłata uiszczana z góry przez Usługobiorcę z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z obowiązującym aktualnie Cennikiem,

 

Cennik – załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający informacje dotyczące wysokości opłat abonamentowych i warunki korzystania z określonych Usług,

 

Hasło – ciąg znaków wykorzystywanych przez Usługobiorcę – Użytkownika Usługi w celu zalogowania się do Systemu,

 

Helpdesk – element Systemu ITO, umożliwiający kontakt pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą,

 

Klient = Usługobiorca – będąca Przedsiębiorcą, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie i ma zawartą umowę z Usługodawcą na świadczenie tych usług. Usługobiorca decyduje o nadaniu uprawnień dla Użytkowników. Domniemywa się, że usługobiorca jest reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Usługobiorcę w świetle obowiązującego prawa,

 

Login – identyfikator Usługobiorcy – Użytkownika Usługi wykorzystywany w celu zalogowania się do Systemu,

 

Okres abonamentowy – okres, w którym udostępnione są Usługi dla Usługobiorcy,

 

Okres próbny – testowy – okres maksymalnie 14 dni, w którym Użytkownik – Usługobiorca, ma prawo do bezpłatnego, jednorazowego korzystania z Usług, służący do zapoznania się z funkcjonalnością Systemu,

 

Przerwa techniczna – serwisowa – przerwa spowodowana koniecznością przeprowadzenia planowanych prac konserwacyjnych Systemu, uniemożliwiająca Usługobiorcom korzystanie z Usług,

 

Usługobiorca – Użytkownik otrzymuje powiadomienie o planowanej przerwie technicznej – serwisowej na co najmniej 3 dni przed planowaną przerwą,

 

Regulamin – niniejszy Regulamin,

 

System ITO (System) – system informatyczny wspierający prowadzenie działalności gospodarczej,

 

Aplikacja eBDO.pl (System eBDO) – aplikacja internetowa, narzędzie informatyczne udostępnione odpłatnie przez Usługodawcę w ramach Systemu ITO, umożliwiające integrację i synchronizację z Systemem BDO i obsługę Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami,

 

BDO KPO Eksporter – aplikacja desktopowa, umożliwiająca eksport kart przekazania odpadów bezpośrednio z Systemu BDO do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel,

 

Umowa – zgodne porozumienie stron: Usługodawcy i Usługobiorcy, na podstawie którego świadczone są Usługi i którego warunki określa Regulamin,

 

Usługi – usługi informatyczne świadczone przez Usługodawcę w ramach Systemu ITO,

 

Usługobiorca – będąca Przedsiębiorcą, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie i ma zawartą umowę z Usługodawcą na świadczenie tych usług. Usługobiorca decyduje o nadaniu uprawnień dla Użytkowników. Domniemywa się, że usługobiorca jest reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Usługobiorcę w świetle obowiązującego prawa,

 

Usługodawca – ITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działoszynie, ul. Parkowa 7, 98-355 Działoszyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000860191, NIP: 5080096340 REGON: 387054378, kapitał zakładowy 8 000,00 zł, zwaną dalej ITO lub Usługodawcą, Usługodawca jest jednocześnie Administratorem Systemu,

 

Użytkownik – osoba posiadająca konto w Systemie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Systemu w jego imieniu.

 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - rodzaje i zakres

3.1 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców następujących Usług:

 

a). Wspierających prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze gospodarki odpadami:

    • Udostępniania Aplikacji eBDO.pl umożliwiającej integrację i synchronizację z Systemem BDO i obsługę Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, zapewniając Klientowi możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i generowaniem danych oraz tworzeniem elektronicznej dokumentacji spełniającej formalno-prawne wymagania,
    • Udostępniania aplikacji desktopowej BDO KPO Eksporter, umożliwiającej eksport kart przekazania odpadów bezpośrednio z Systemu BDO do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

b). Przechowywania w Systemie wprowadzonych przez Usługobiorcę danych na zasadach określonych w Regulaminie,

c). Archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,

d). Aktualizacji programów będących częścią składową Systemu. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Systemu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie będą stanowiły zmiany Regulaminu.

 

3.2 Udostępniany Usługobiorcy System wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość, nie ma możliwości wyłączenia poszczególnych funkcji lub rezygnacji z wybranych rozwiązań. O funkcjonalności Systemu decyduje Usługodawca.

 

3.3 Usługi zostały pogrupowane w określone moduły. Zakresy poszczególnych modułów oraz odpłatność za nie określone są w Cenniku.

 

3.4 Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie za wyjątkiem Okresu próbnego.

 

3.5 Usługobiorca ma prawo w czasie trwania aktualnego Okresu abonamentowego do rozszerzenia zakresu Usługi, z której korzysta o kolejny moduł. Rozszerzenie zakresu Usługi wiąże się z dokonaniem dopłaty w wysokości wynikającej ze stawki określonej dla danego modułu w Cenniku.

 

3.6 Zmniejszenie zakresu świadczonych Usług jest możliwe po zakończeniu aktualnego Okresu abonamentowego dla określonego modułu, z którego Usługobiorca ma zamiar zrezygnować.

 

3.7 Usługi są świadczone w rocznych Okresach abonamentowych dla wybranych modułów i określonej liczby użytkowników. W przypadku gdy Usługobiorca nie dokona przedłużenia abonamentu dostęp do Usługi – określonego modułu wygasa wraz z końcem okresu abonamentowego.

 

§ 4. Aktywacja i warunki techniczne korzystania z Systemu

4.1 Warunkiem rozpoczęcia pracy w Aplikacji eBDO.pl jest aktywacja usługi poprzez rejestrację Usługobiorcy zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym Regulaminie, przez stronę: www.ebdo.pl.

 

4.2 Usługobiorca uzyskuje dostęp do Aplikacji po rejestracji.

 

4.3 W celu rejestracji w Aplikacji eBDO.pl Usługobiorca – Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia wymaganych danych w formularzu elektronicznym. Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, login, hasło, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, klucze API: Client ID i Client Secret z Rejestru BDO, firmę prowadzonej działalności oraz dane do faktury- NIP oraz wybiera hasło. Usługobiorca zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zakończenie rejestracji równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

 

4.4 Zabezpieczeniem dostępu do danych jest indywidualne hasło ustalane przez Usługobiorcę – Użytkownika. Hasło to powinno składać się z minimum 8 znaków wybranych z co najmniej trzech spośród następujących czterech grup znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne.

 

4.5 Dodatkowym zabezpieczeniem podczas logowania do Systemu będzie jednorazowy kod dostępu, wysyłany na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Usługobiorcy – Użytkownika.

 

4.6  W celu prawidłowego funkcjonowania w Systemie ITO dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być aktualne i zgodne z rzeczywistością.

 

4.7 Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę – Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 

4.8 Użytkownik nie może umieszczać w Aplikacji ani dostarczać do Usługodawcy treści, w tym opinii, komentarzy i innych danych o charakterze bezprawnym.

 

4.9 Warunkiem świadczenia Usług jest spełnienie przez Usługobiorcę – Użytkownika następujących warunków technicznych:

a). posiadanie dostępu do sieci Internet,

b). posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail),

c). korzystanie z przeglądarki internetowej,

d). rekomendowane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych,

e). włączona obsługa języka JavaScript,

f). włączona obsługa plików cookie,

g). rozdzielczość ekranu minimum 1366×768 px.

 

4.10 Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Systemu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom – Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania, w szczególności aby Usługobiorcy utrzymywali na swoich komputerach odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.

 

4.11 Dostępność Systemu w skali roku określa się na poziomie SLA 98%, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 9 ust. 9.2 pkt. b, c, d, f, g i h.

 

§ 5. Ochrona danych wprowadzanych do Systemu

5.1 Usługodawca podejmuje niezbędne środki celem zabezpieczenia wszystkich danych Usługobiorcy, wprowadzanych do Systemu.

 

5.2 Dane wprowadzane przez Usługobiorcę – Użytkownika do Systemu są własnością Usługobiorcy.

 

5.3 Dane wprowadzane przez Usługobiorcę – Użytkownika do Systemu są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług.

 

5.4 System zabezpieczenia danych składa się z:

a). systemu bezpieczeństwa transmisji danych – dane Usługobiorcy wymieniane z serwerami Usługodawcy są szyfrowane przy pomocy klucza SSL (Secure Socket Layer),

b). systemu kontroli dostępu do danych – tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych przechowywanych w Systemie, po uwierzytelnieniu się za pomocą ustanowionych przez siebie poświadczeń i przeprowadzeniu dwuetapowej weryfikacji,

c). ograniczonego dostępu Usługodawcy – Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług,

d). systemu zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

 

§ 6. Zawarcie Umowy na świadczenie Usług, Okres próbny.

6.1 Z dniem zarejestrowania w Systemie Usługobiorca ma prawo do jednorazowego, 14-dniowego Okresu próbnego. Oznacza to dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji eBDO.pl w obszarze danych z Rejestru BDO, z bieżącego roku, w którym dokonano rejestracji. Po tym okresie Usługobiorca może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Systemu. W przypadku, gdy użytkownik Systemu po wykorzystaniu Okresu próbnego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej oraz nie usunął swojego konta z Systemu jego dane zostaną usunięte automatycznie przez Usługodawcę.

 

6.2 Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: zarejestrowania się Usługobiorcy w Systemie, akceptacji Regulaminu, dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem – wpływ na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za wybraną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie z funkcjonalnością danej usługi.

 

6.3 Usługobiorca zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, login, hasło, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, klucze API: Client ID i Client Secret z Rejestru BDO, firmę prowadzonej działalności oraz NIP.

 

6.4 Dane do wystawienia faktury są pobierane z Rejestru BDO. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pisma lub wiadomości e-mail wysyłane na adresy nie zaktualizowane.

 

6.5 Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Usługobiorca udziela Usługodawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Usługobiorcy.

 

6.6 Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania, dobrowolnie przystąpiłem do Umowy; dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są aktualne i zgodne z prawdą.

 

§ 7. Płatności

7.1 Usługobiorca jest obowiązany do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku.

 

7.2 Opłaty uiszczane są za dany okres abonamentowy z góry.

 

7.3 Aktualizacja Cennika jest ogłaszana na stronie internetowej Usługodawcy.

 

§ 8. Przedłużenie terminu obowiązywania Umowy - przedłużenie Okresu abonamentowego

8.1 Na 30 dni przed upływem Okresu abonamentowego Usługobiorca jest informowany za pomocą poczty elektronicznej o upływie terminu obowiązywania Umowy oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia Usługi na kolejny Okres abonamentowy, z założeniem utrzymania takiego samego zakresu świadczonej Usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.

 

8.2 Przedłużenie Okresu abonamentowego jest równoznaczne z kontynuowaniem zawartej wcześniej Umowy i zamówieniem Usługi na zasadach określonych w Regulaminie na kolejny okres abonamentowy.

 

8.3 Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi za kolejny okres abonamentowy na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.

 

8.4 Przedłużenie terminu obowiązywania Umowy wiąże się jednoznacznie z akceptacją warunków aktualnego Regulaminu i złożeniem oświadczeń, o których mowa w punkcie § 6 ust.6 niniejszego Regulaminu.

 

8.5 W przypadku gdy następny Abonament zostanie zapłacony przed dniem zakończenia bieżącego okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony jest od daty zakończenia bieżącego Okresu.

 

8.6 W przypadku gdy Opłata zostanie wniesiona po zakończeniu trwającego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony jest od daty zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

8.7 Brak wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy kolejnej Opłaty abonamentowej spowoduje zablokowanie dostępu do Systemu z chwilą upływu okresu abonamentowego. W takim przypadku wszystkie dane Usługobiorcy wprowadzone do Systemu będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 5 lat kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia Umowy.

 

8.8 W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie aktywować ponownie Usługę przez opłacenie Abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje ostateczne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.

 

§ 9. Odpowiedzialność

9.1 Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością.

 

9.2 W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tytułu:

a). niedostatecznego zabezpieczenia urządzeń, przy pomocy których Usługobiorca – Użytkownik korzysta z Systemu, przed działaniem złośliwego oprogramowania i nieuprawnionym dostępem osób trzecich,

b). ujawnienia osobom trzecim przez Usługobiorcę – Użytkownika lub nienależytego zabezpieczenia przez Usługobiorcę – Użytkownika loginu lub hasła dostępu do Systemu oraz jakichkolwiek treści przy wykorzystaniu Usługi,

c). działań Użytkowników dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i umowy, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich,

d). przerw w funkcjonowaniu Systemu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowanych Siłą wyższą niewłaściwego funkcjonowania Usługi niebędącej winą Usługodawcy, np. błędów sieci telekomunikacyjnej, awarii sieci Internet,

e). niewłaściwego korzystania z Usługi, z jej funkcjonalności,

f). niedostosowania się przez Użytkowników do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem, utraty zysków lub przerw w działalności przedsiębiorstwa Usługobiorcy,

g). przerw w dostępności Usługi będących przerwami technicznymi, wynikającymi z normalnego funkcjonowania Systemu,

h). trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługa jest świadczona, niedostępności systemu BDO (Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami), podania przez Usługodawcę nieprawidłowych danych,

i). niedostępności systemu BDO (Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami), podania przez Usługodawcę nieprawidłowych danych.

 

9.3 Siła Wyższa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 

9.4 Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi za okres abonamentowy, w którym powstała szkoda.

 

9.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi spowodowanego przerwą techniczną wynikającą z konieczności przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Systemu była najmniej uciążliwa dla Usługobiorcy – Użytkownika.

 

9.6 Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Systemu w celu jego aktualizowania lub wykonania konserwacji i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

10.1 Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu świadczonych Usług, Usługobiorca może zgłaszać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy: ITO Sp. z o. o., 98-355 Działoszyn, ul. Parkowa 7.

 

10.2 Usługobiorca powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 

10.3 Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

a). osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy,

b). usługę, której reklamacja dotyczy,

c). opis zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji,

d). okres, którego dotyczy reklamacja.

 

10.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przesłanego pocztą przez Usługobiorcę. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdy rozpoznanie reklamacji będzie wymagało dokonania dodatkowych czynności, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

10.5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, na adres podany w liście poleconym zgłaszającym reklamację.

 

10.6 Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 

10.7 Reklamacje mogą dotyczyć jedynie Usług oraz zobowiązań wynikających z Umowy. Reklamacje dotyczące usług nieobjętych Umową lub czynności, do których Usługodawca nie był zobowiązany, nie będą rozpatrywane.

 

10.8 Reklamacje zgłoszone po terminie, niekompletne, uzupełniane po terminie lub reklamacje wniesione przez osoby nieuprawnione nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 11. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie

11.1 Umowa na świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony, z realizacją w rocznych Okresach abonamentowych dla poszczególnych modułów wchodzących w skład Aplikacji eBDO.pl. Przedłużenie Okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.

 

11.2 Umowa na świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

a). nieprzedłużenia Okresu abonamentowego dla świadczonych Usług,

b). śmierci Usługobiorcy,

c). zakończenia działalności gospodarczej przez Usługobiorcę,

d). usunięcia przez Usługobiorcę konta z Systemu.

 

11.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku gdy:

a). usługobiorca istotnie naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu,

b). usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami,

c). usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych Klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,

d). usługobiorca będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmie nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.

 

11.4 Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny.

 

11.5 Rozwiązanie Umowy ze strony Usługodawcy może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

 

11.6 Rozwiązanie Umowy przed upływem Okresu abonamentowego z przyczyn zależnych od Usługobiorcy nie zobowiązuje Usługodawcy do zwrotu opłaty za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego.

 

§ 12. Pliki Cookies

12.1 Usługodawca używa plików cookies, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z Systemu ITO.

 

12.2 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych ITO. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

12.3 Pliki “cookies” mogą być stosowane w celu:

a). dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c). utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

12.4 Pliki cookies można podzielić między innymi na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.

 

12.5 Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookie. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookies.

 

12.6 Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i zablokować pliki cookies, przy czym powyższe działanie może wpłynąć negatywnie na możliwość korzystania i oferowane funkcjonalności Systemu lub uniemożliwić ich prawidłowe działanie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.

 

§ 13. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

13.1 Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (Umowy) między nimi.

 

13.2 Usługodawca może przetwarzać między innymi następujące dane Usługobiorcy:

a). nazwisko i imiona,

b). numer ewidencyjny PESEL lub – gdy numer nie został nadany– numer paszportu,

c). dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d). adres zameldowania na pobyt stały,

e). adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

f). dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,

g). adresy elektroniczne Usługobiorcy – Użytkownika.

 

13.3 W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 

13.4 Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 3, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Określenie tych danych zawiera § 6 ust. 3 Regulaminu.

 

13.5 Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

13.6 Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a). oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust.2,

b). oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

c). informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d). informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

13.7 Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 2 – 6, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

13.8 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Systemie ITO oraz o Usługodawcy jako Administratorze danych znajdują się w Polityce prywatności, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie.

 

13.9 Dane osobowe wprowadzane do Systemu przez Usługobiorcę, w odniesieniu do których Usługobiorca jest administratorem danych, Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 

§ 14. Zasady zamieszczania komentarzy w Systemie

14.1 Usługobiorca – Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Systemu ITO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego .

Usługobiorca – Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści:

a). powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b). znieważających lub zniesławiających inna osobę lub podmiot,

c). popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),

d). wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,

e). o charakterze bezprawnym,

f). propagujących używanie narkotyków, środków odurzających, spożywania alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, o charakterze pornograficznym, przedstawiające przemoc, nawołujące do przemocy lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.

 

14.2 Usługobiorca – Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich.

 

14.3 Usługobiorca – Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za materiały stworzone przez siebie za pośrednictwem Systemu ITO, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu i zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności wynikającej z treści i materiałów wytworzonych przez Usługodawcę lub osoby przez niego upoważnione z wykorzystaniem systemu.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

15.1 Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

15.2 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 

15.3 Każdy korzystający z Systemu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

15.4 Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Ich zmiana nie stanowi jednocześnie zmiany Regulaminu.

 

15.5 Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w każdej chwili, a wprowadzone zmiany obowiązują od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.

 

15.6 W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca – Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie podczas uwierzytelniania dostępu do swojego konta.

 

15.7 Regulamin będzie aktualizowany przede wszystkim w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzania nowych funkcjonalności lub świadczenia nowych Usług oraz w przypadku zmiany warunków technicznych świadczenia Usług.

 

15.8 Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Systemu ITO Usługobiorca proszony jest zadawać wykorzystując dedykowany helpdesk.

 

15.9 Sądem właściwym dla sporów wynikłych na gruncie przedmiotowego Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

15.10 Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:

 

  • Polityka prywatności,
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przewiń do góry